Publikováno

Jak se krade identita, a jak se vedou řízení bez právního důvodu

Z následujícího příběhu pochopíte, jak sofistikované podvody vymysleli právníci, aby nebylo prakticky možné se proti jejich lumpárnám bránit. Aby si to mohli dovolit, museli nejdříve ochromit právní systém státu, a pak potřebovali bezbranné oběti, které se nechaly okrást a ještě za okradení zaplatily. Když uvedete ve svém podání na kterýkoliv úřad nesprávné osobní údaje, tedy svou identifikaci, úředník nemusí takovému podání přikládat žádnou váhu. A jak to udělat, aby úředník nemusel vůbec řešit vaše problémy, anebo o vás mohl beztrestně rozhodovat v rozporu se zákony i dobrými mravy?

Stačí vám zneplatnit nebo zablokovat adresy! Obyčejný občan nemá přístup do registru obyvatelstva, aby si neustále kontroloval, zda jeho osobní údaje v databázi souhlasí se skutečností, a zda mu je někdo tajně neupravil. V databázi, i když je tam i vaše rodné číslo, stačí upravit údaj o trvalém pobytu, který máte v občanském průkazu, a rázem nemáte platné doklady pro příjem úřední pošty, ani pro ostatní úkony. Nikdo vám nezřídí datovou schránku, nikdo vám ani podpis neověří.

Když v domnění, že máte vše v pořádku, sepíšete nějaké podání, a úřad na něj ve lhůtě 30 dnů nezareaguje, měli byste zbystřit a zkontrolovat, zda vám někdo nezneplatnil adresu trvalého bydliště, anebo adresu doručovací, pokud ji máte odlišnou od adresy trvalého pobytu. >> Doručovací adresa není uvedena v databázi obyvatelstva, ale pokud ji nahlásíte na úřadech, jsou tyto povinny ji používat. Je nutno nahlásit ji písemně a uschovat kopii, aby ji úřad nemohl účelově ignorovat tak, jako se to stalo mně. Zároveň doporučuji zkontrolovat v katastru nemovitostí resp. na bytových družstvech, zda jste stále zapsáni jako majitelé nemovitostí, resp. nájemních smluv, které vás opravňují k přejímání úřední pošty na příslušných adresách. Pokud vám někdo ukradl vaši adresu, nemusíte ani vědět, že vám někdo předtím ukradl vlastnická práva, nebo členství v družstvu, a to, na základě zfalšované kupní smlouvy, anebo smlouvy o půjčce s právem zástavním, atd.

Na svém případu vysvětlím, jak vás za vašimi zády mohou připravit jak o adresu trvalého pobytu, tak o adresu doručovací. Stane se z vás právně neidentifikovatelný, nekontaktní, a bezbranný člověk. Ztratíte svou identitu, aniž byste o tom věděli. Proti tomu, o čem nevíte, se špatně bojuje. Já měl od narození trvalý pobyt v domě rodičů na Michalcově 700 v Kostelci nad Orlicí. Poté, co mě odtud v roce 2012 vystrnadil můj zrádný bratr, jsem se přestěhoval do družstevního bytu v Rychnově nad Kněžnou na Mírové 1537, a na všechny úřady jsem nahlásil změnu doručovací adresy. >>Doručovací adresu si může nahlásit každý na místo, které legálně obývá, a nepotřebuje k tomu žádné povolení. Adresa trvalého pobytu může být užívána jen na základě vlastnictví nemovitosti, nájemní smlouvy, anebo s povolením vlastníka nemovitosti. Člen bytového družstva má právo nahlásit si trvalý pobyt a doručovací adresu na základě jeho podílu v družstvu a nájemní smlouvy s družstvem na příslušný byt.

V roce 2008 pro mého zrádného advokáta, JUDr. Josefa Moravce, vyrobil za jeho „věrné služby v boji proti Macháčkovi“ Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou fiktivní pohledávku, a následně pro jeho advokátní kancelář PPS advokáti s.r.o. i fiktivní exekuční titul. Na jmenovaném soudu jsem měl nahlášenu doručovací adresu, na kterou, jako na jedinou možnou, mi musela být zasílána veškerá úřední pošta.  >>Pokud nahlásíte na soud doručovací adresu, a má být právoplatně zahájeno jakékoliv řízení, musí všechny dokumenty od soudu, a jím pověřených úředníků, přijít na příslušnou doručovací adresu, a ne jinam. Aby mohli zahájit fiktivní exekuční řízení, vyšší soudní úřednice, Ilona Andresová‚ účelově nesdělila exekutorovi mou doručovací adresu, a ten zahájil exekuci na adrese mého trvalého pobytu, tedy tam, kde jsem poštu nemohl převzít.

Vyzvednutí pošty na nepříslušné adrese je nejen krádeží a podvodem, ale i porušováním listovního tajemství. Můj bývalý, zrádný advokát, se domluvil s mým zrádným bratrem, aby tento došlou poštu likvidoval, a vše se tvářilo, že dopisy byly doručeny fikcí. Ten mi sice oznámil, že mi tam přišel nějaký dopis od exekutora, jenže jsem ho nemohl převzít. Můj bratr je sice v katastru nemovitostí veden jako jediný vlastník domu po rodičích s číslem popisným, ale musel bych být vyděděn, aby mi zaniklo právo užívat adresu trvalého pobytu po rodičích. Ani můj bratr, ani úřad, nebyli oprávněni změnit mi adresu trvalého pobytu.

Moje původní adresa trvalého pobytu byla účelově naoko zlikvidována dne 30.3.2016 ve fiktivním řízení. Tehdy mi změnili údaje v registru obyvatelstva, a adresu trvalého pobytu mi přidělili jako bezdomovci na adresu městského úřadu, ale nesdělili mi to na doručovací adrese, přestože jsem měl na městském úřadu v Kostelci nahlášenu moji doručovací adresu do Rychnova nad Kněžnou, a to kvůli poplatkům za odvoz odpadu. Úřad v Kostelci byl tedy součástí celého spiknutí a podvodu. Už chápu, proč mi přestali posílat složenky za odpady. Řízení o změně trvalého pobytu bylo zahájeno a vedeno na jiné adrese než doručovací, a tedy neplatně. >>Řízení zahájená na jiné adrese, než doručovací, nejsou právoplatně zahájená a vedená. Taková řízení jsou zahájena a vedena bez právního důvodu, a jsou tedy škodnou událostí, kterou je třeba nahlásit příslušným pojišťovnám.

V mém případě legitimního věřitele ČR, potřebovali všichni podvodníci a vlastizrádci, abych ve svých podáních uváděl nevědomky chybné údaje o svém trvalém pobytu. Doručovací adresu mi ukradli, tedy z jejich pohledu zneplatnili. Na takové dokumenty nemuseli nijak reagovat, případně se mohli k té které věci vyjádřit jakkoliv, tedy vždy odmítavě. Nikdo ze „státních úředníků“, po dohodě s podvodníky, vás neupozorní na to, že vlastně uvádíte „neplatné údaje“, čímž se stáváte subjektem bezbranným, a jejich podvodné jednání beztrestným. Dne 6.3.2016 jsem provedl zápočet vzájemných pohledávek vůči Exekutorskému úřadu Přerov, a ten mi měl vrátit ze zápočtu cca 30 miliónů. Ministerstvo spravedlnosti by tak muselo doplatit zbytek z mé pohledávky, což se mu očividně nechtělo. Proto exekutorský kandidát Kocián oslovil Stavební bytové družstvo Průkopník v Rychnově nad Kněžnou, zda by nebylo ochotné pomoci mu zlikvidovat mou doručovací adresu tím, že představenstvo družstva uzavře s jejich bílým koněm, Ing. Markem Šafaříkem ze Svitav, duplicitní, a tedy, neplatnou nájemní smlouvu, na základě které si bez mého vědomí nahlásí na mé doručovací adrese trvalý pobyt. Alespoň tak mi to bylo prezentováno.

Družstvo vyšlo exekutorovi vstříc přesto, že moje nájemní smlouva z 23.7.2012, zaručovala exekuční nepostižitelnost mého družstevního podílu. >>Až od roku 2014 bylo možné exekučně postihnout družstevní podíl dlužníka. Nový občanský zákoník je sice jak neplatný, tak neúčinný, ale byl vyroben právě k tomu, aby exekutoři mohli lépe okrádat obyvatelstvo této země. Dne 29.3.2016 exekutor fiktivně obstavil můj družstevní podíl, aby vedení družstva mohlo později jakoby pod pohrůžkou pokuty vystavit pro bílého koně zfalšovanou nájemní smlouvu. Kdyby se potom pan Šafařík býval dostavil na Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou, a nahlásil se k trvalému pobytu na mé adrese, nikdo by nic nezkoumal a trvalý pobyt by mu proti zfalšované nájemní smlouvě přihlásili. V rozsudku na vyklizení mého bytu uvedla soudkyně Kašpárková adresu Šafaříka na Mírové jako identifikační, tedy trvalého pobytu. Městský úřad mi ale sdělil, že si Šafařík trvalý pobyt na Mírové nezřídil, tudíž je informace v rozsudku jen dalším podvodem!!!

Kvůli družstvem zfalšované nájemní smlouvě jsem neměl šanci účinně brojit proti dvěma žalobám, které na mě pan Šafařík podal. Jednou byla žaloba o vystěhování a druhá vzešla z trestního oznámení pro neoprávněné užívání cizí nemovitosti, tedy mého bytu na Mírové 1537. Obě řízení chtěly soudkyně Marková a Kašpárková zahájit a vést na adresách, které mi byly předtím ukradeny, a žádná z nich nekomunikovala s registrem obyvatelstva. Pan Šafařík, i když dosáhl nájemní smlouvy podvodem, mi tajně odebral možnost legitimně se bránit proti zvůli všech podvodníků, kteří mu šli evidentně na ruku, aby mě mohli jako potížistu zavřít do kriminálu. Tam odtud bych je těžko obtěžoval se svým zákonným nárokem na náhradu škody. Je podezřelé, že exekutor Vrána skončil k 30.3.2016, tedy ve stejný den, kdy byla zlikvidována moje adresa trvalého bydliště, a jeden den poté co 29.3.2016, byla zablokována moje doručovací adresa. Ano, aniž bych to věděl, a mohl si dát cokoliv do souvislostí, byl jsem sice fiktivně, ale účinně zbaven jakékoliv obrany proti chystaným loupežným útokům nástupce exekutora Vrány, JUDr. Lukáše Jíchy a všech jejich kompliců. Soudkyně Marková na mě dokonce poslala místní policisty, aby mě vyprovokovali k napadení „úřední osoby“. K tomu jsem se vyprovokovat nenechal.

Možnost úředníků, měnit údaje v databázi obyvatel a nemožnost obyvatel si tyto údaje průběžně zkontrolovat, dává novodobým loupežníkům možnost zbavit lidi identity a tedy i možnosti obrany proti nim. Potom si s vámi beztrestně mohou dělat, co chtějí. Odvolání, či vaše návrhy na zastavení řízení jsou pak „právně nelegitimní“, a tím pádem neúčinné. Pamatujte si, že všechna řízení zahájená a vedená na cizích a nepříslušných adresách, jsou řízení vedená rovněž bez právního důvodu, protože v nich není nikdo jakkoliv legitimován.

sepsal dne 4.6.2017, Jan Macháček