Publikováno

„Podvracení“ a „Rozvracení“. Zákony, ze kterých může být demokracii na Zvracení. 

Každý nedemokratický státní aparát, tedy lidé u moci, se vědomě či podvědomě bojí reakce těch, které okradli, nebo jim jinak ublížili. Takoví lidé jsou pro ně potenciální hrozbou. Proto si aparát vytváří zákony, které by ho před lidem „ochránily“. Čím je míra nesvobody ve státě vyšší, tím striktnější bývají takové zákony. Myslíte, že tu dnes máme demokracii? Čtěte dále a uvidíte!

Naše historické knihy i paměť praví, že komunistický režim měl daleko ke svobodě a demokracii. Podívejme se však na dva odstavce totalitního trestního zákona č. 140/1961 Sb.:

§92 Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvracet socialistické společenské a státní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost republiky anebo zničit její samostatnost

a) účastní se násilných akcí nebo hromadných nepokojů proti republice, jejím orgánům nebo společenským organizacím pracujících, nebo

 b) provádí jinou zvlášť nebezpečnou činnost proti základům republiky nebo jejím důležitým mezinárodním zájmům,

bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo trestem smrti bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

d) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti Státu.

§98 Podvracení republiky

(1) Kdo z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky provádí podvratnou činnost proti jejímu společenskému a státnímu zřízeni, proti její územní celistvosti, obranyschopnosti nebo samostatnosti anebo proti jejím mezinárodním zájmům, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem,

b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu.

Byla to ustanovení zákona, jehož pomocí docházelo k porušování lidských práv. Takto kvalifikována mohla být např. nezákonná výroba a šíření materiálů, které byly podle státní moci nepřátelské k socialistickému zřízení, nebo jakákoli jiná politická nebo veřejná aktivita. To jsou fakta.

Zákon č. 140/1961 Sb. u nás s úpravami platil až do konce roku 2009. Paragraf o rozvracení republiky ale po r.1990 nabyl upraveného znění:

§92 Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost republiky anebo zničit její samostatnost se účastní se násilných akcí proti republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný, zvlášť závažný následek, nebo

d) spáchá-li takový čin ve stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu

Pár obratů nám z totalitního zákona vypadlo, původní trest smrti nahradil „výjimečný trest“, termín společenské a státní zřízení nahradil nový termín „ústavní zřízení“. Tento, ne přesně definovaný termín, v tak tvrdém zákoně vytvořil možnosti jeho subjektivního výkladu a zneužití. Délka trestů zůstala stejná.

Od 1. ledna 2010 byl tento zákon nahrazen novým trestním zákonikem č. 40/2009 Sb., podle něhož Rozvracení republiky je trestný čin, jehož skutková podstata je obsažena v § 310:

§310 Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo

e) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Příprava je trestná.

Jak je vidno, zákon č. 40/2009 Sb., nese v paragrafu o Rozvracení republiky prvky původního totalitního zákona, a jde dokonce dále, než šel komunistický zákon! Klauzuli o propadnutí majetku tam vložili v roce 2009. V odstavci (2) také přitvrdili hranici trestní sazby odnětí svobody z 15-ti let na 20 let. Trestná je navíc i příprava tohoto „činu“. Ta je definována v § 20 stejného zákona, a podle odst. (2) se stejnou trestní sazbou jako „zločin, k němuž směřovala“, neboť § 310 nestanovil jinak.

Přípravou se rozumí „úmyslné vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu, zejména v jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu“. Podle § 14 stejného zákona „zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let“, tedy i Rozvracení republiky.

Nedostatky jsou evidentní. Tvrdý zákon je postaven na termínu „ústavní zřízení“. Tím se zřejmě rozumí typ státního zřízení definovaný ústavou, tedy parlamentní demokracie. Je zřejmé, že ten, kdo by chtěl v republice zavést např. tyranii nebo aristokracii, by do tohoto zákona spadl. Ale není zřejmé, jestli např. ten, kdo by chtěl zrušit senát, by do tohoto zákona nespadl také, protože senát je definován v ústavě, a je tedy součástí „ústavního zřízení“. Stejně tak v pojmu „příprava“ může být do slov jako je „organizování, opatřování, přizpůsobování“ atd., zahrnuto téměř cokoliv. Zákon tak upadá do subjektivního výkladu pojmů, s velmi tvrdými postihy za „zvlášť závažný zločin“. Nese tak evidentní znaky totalitní moci, s potenciálem být snadno zneužit jako likvidační, potírající demokratický odpor proti nedemokratickému režimu. Ano, snažili se nám podstrčit totalitní zákon v plné zbroji, vypracovaný našimi „demokraty“ v roce 2009!

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. ale vyrobili tehdy již naši dlužníci z řad „zákonodárců“, jedenáct let poté, co v roce 1998 za stát nesplnili svou zákonnou povinnost nejen vůči Ing. Macháčkovi, ale i vůči ostatnímu obyvatelstvu České republiky! Znáte snad dlužníky, kteří nad rámec své nesplněné zákonné povinnosti mohou právoplatně navrhnout, odsouhlasit a uplatňovat zákon vůči svým věřitelům? Tento zákon je tedy absolutně neplatný a neúčinný.