Naše vize

Hodnoty které ctíme: Spravedlnost, dobré mravy, pravda, svoboda, demokracie, odvaha, bezpečí, kompetence, zodpovědnost, vzdělání, tolerance a další.

Nehodnoty které nectíme: Nespravedlnost, korupce, paskvily zákonů, exekutorská mafie, zneužití úředních postů, sledování z politických důvodů, byrokracie, strach, lež, rozkrádání a další.

Naše priority: Nejdříve vyčistěme vlastní špínu, ukončeme okrádání Čecha Čechem, zastavme zneužití úředních postů, korupci a všechny formy zastřené totality, kterými nás místní ‚demokratické‘ režimy sešněrovaly, aby nás mohly doživotně ovládat a okrádat. Vyčistíme tak i naše vědomí, získáme opět sílu, až potom můžeme ovlivnit dění v Evropě.

Naše společná vize pro České země:

(1) Chceme žít v právním státu, který poskytne spravedlnost všem. Dle Ústavy na to máme nárok. Vytvořme tedy konečně společnost s jasnými zákony, které budou tvořit a uplatňovat kompetentní osoby a instituce s jasně vymezenými pravomocemi, povinnostmi, působností a zodpovědností.

(2) Nevěříme, že obnovu právního státu provede současná vláda. Vytvořme prozatímní vládu z kompetentních osob a zvolme prozatímní zákonodárný orgán, s mandátem na omezenou dobu. Ti budou garanty systémových změn k demokracii a přenosu práva na občany v následujících volbách.

(3) Úprava Ústavy ČR v referendu tak, aby umožnila funkční přímou demokracii, včetně práva občana na účast v rozhodování o zásadních otázkách, týkajících se uspořádání státu a jeho působení v EU a vojenských paktech, formou referend.

(4) Změna systému voleb do Sněmovny Parlamentu. Současné volby v systému s protekčním prahem 5% a archaickou d’Hondtovou metodou započítávání hlasů nás dovedly k dnešní agonii bezpráví a deformace společnosti. Je na čase změnit systém voleb.

(5) Obnova kompetencí státních orgánů, které je v důsledku nezákonných a nespravedlivých rozhodnutí a činů ztratily. Vyřešení všech neřešených a do očí bijících nespravedlností a náhrada škod jejich obětem.

(6) Změna zákonů, těch evidentně špatných a účelově vyrobených. Chceme vidět ve státu a jeho zákonech své bezpečí, namísto podhoubí pro bezpráví. Nové zákony musi zajistit, aby nám konečně vládla spravedlnost a dobré mravy, a to na úrovni institucí i občanů samotných.

(7) Osobní zodpovědnost a odvolatelnost všech ve státní správě, včetně justice a exekutorů. Každý, kdo okradl druhého či stát, nechť vrátí to co ukradl, jinak nechť si dluh odpracuje. Odměny soudců dle náročnosti a četnosti jejich případů, odměny advokátů dle výsledků a nikoliv z úkonů.

(8) Vymanění společnosti, regulí a práv z destruktivních mechanizmů, které zde vznikly pod bičem mocenských zájmů a chamtivosti. Zrušení soukromých exekutorů a znovu-zavedení dobrých mravů v soudní exekuci. Vzdělávání veřejnosti před pádem do smyček půjček-dluhů-exekucí.

(9) Zajištění bezpečnosti státu a jeho lidu, nalezení společného řešení pro obnovu dnes ochromené české armády a vymezení působnosti národní domobrany. Ti, kteří nebudou podvádět vlastní národ, se nebudou muset bát národní domobrany, příkladem nám je Švýcarsko.

(10) Prošetření pravdivých skutečností o vlně imigrace a nám přikázaných počtů imigrantů do naší země. Ti, kteří tu už jsou, musí respektovat naše hodnoty a naše mravy, musí se přizpůsobit nám, ne my jim. Ti bez vůle se adaptovat zde nemají místo. Máme právo rozhodnout kdo bude žít v naší zemi.

(11) Vytvoření nestranného kontrolního orgánu, kterým bylo do roku 1992 Ministerstvo kontroly. Současný institut nemá přímou zodpovědnost vůči lidu. Úřad kontroly musí být povinen řešit podněty občanů v zájmu čistého fungování společnosti, a ne být součástí politických a sobeckých zájmů.

(12) Zeštíhlení a zefektivnění nakynutého státního aparátu, nechceme byrokracii zbytečně zatěžující všechny vyjma byrokratů samotných. Važme si těch, kteří pro nás tvoří hodnoty. Změňme strukturu EET po vzoru Slovenska na dobrovolnou, odstraňme dnešní aroganci Ministerstva financí.

(13) Prošetření kam zmizel důchodový fond s 333 miliardami korun. Obnovení důchodového fondu a zvýšení životní úrovně všem seniorům. Nechme společnost růst do zdravého organismu, který si bude vážit moudra svých stařešinů a zajistí jim plnohodnotný život.

(14) Průhlednost toku státních peněz a zakázek. Promlčecí doby všech transakcí a smluv z minulosti začnou běžet až od okamžiku obnovy kompetencí státního aparátu. Zaveďme principy transparentního hospodaření státu, včetně registru smluv a evidence výdajů a příjmů. Přehodnocení financování politických stran ze státního rozpočtu.

(15) Vyrovnání státního dluhu, dnes ve výši přes 1.630 miliard Kč. Finanční inteligence státu, vytvořme takové podmínky, aby zisky z práce našich lidí zůstaly investovány v ČR a neodtékaly jinam. Nestaňme se zadluženou manufakturou vlastněnou a ovládanou cizími korporacemi a zájmy.

(16) Prošetření oprávněnosti církevních restitucí ‚schválenych‘ v roce 2012. Ty mají církvím vrátit státní majetek ve výši 134 miliard korun (tedy asi 13.000 Kč/osobu, např. v Polsku vrátili církvím majetek ve výši 800 Kč/osobu). Majetek zde vydávají i jiným náboženským subjektům, než kterým byl v r. 1948 zabaven…

(17) Svoboda slova a svoboda lidské mysli. Média, která filtrují informace, aby nám zakryla některé skutečnosti a deformovala naše informační pole, zde nebudou mít místo. Chceme média politicky nezávislá. Pravda vytváří sílu našeho vědomí. Odstraňme zavádějící a lživé reklamní kampaně.

(18) Veřejné nastavení pravidel pro ochranu soukromí občanů, jejich identity a uchovávání jejich osobních dat. Právní ochrana občana před komerční agresivitou korporací, které dnes zneužívají přístupu k našim datům, nahrávání telefonních hovorů, nekalých vymáhacích praktik a hrozby exekuční mašinerie.

(19) Naše přírodní bohatství musí zůstat v našich rukou. Nechceme svou pitnou vodu v rukou cizinců. Zásoby strategických surovin jako je uran, dnes velmi aktuální lithium a jiné kovy, ropa, zemní plyn, uhlí a také lesy musí zůstat české, stejně jako výroba elektřiny a jiný strategický průmysl.

(20) Sociální spravedlnost, ten kdo pracuje se musí mít lépe než ten, kdo sedí doma na sociálních dávkách bez zájmu o práci. Přezkoumání mechanizmů pro podporu rodinám. Pomoc exekuovaným a bezdomovcům s návratem do společnosti, budujme národ spokojených občanů a ne okradených zoufalců.

(21) Přehodnocení zdravotního systému. Svoboda a zodpovědnost občana v jeho volbě očkování, a léků, včetně alternativních přístupů v léčbě. Zákony nesmí umožnit státnímu aparátu prohlásit své odpůrce za duševně nemocné a ‚léčit‘ je v psychiatrických ‚léčebnách‘ tak jako dosud.

(22) Kvalitní školství všech stupňů, individuální přístup k žákům. Nauky o zákonitostech vesmíru, rovnováze na Zemi a vlivu populace na ni. Výchova také k morálce, vlastenectví, ochraně životního prostředí, péči o fyzickou kondici a zdraví. Zaveďme také pracovní povinnost vězňů, ať si své dluhy i pobyt odpracují.

(23) Udržitelné a ekologicke zemědělství. Zákaz všech geneticky modifikovanych plodin, návrat k potravinové soběstačnosti státu pomocí původních plodin, důsledná kontrola čistoty potravin, fakta a přehodnocení energetické efektivity výroby biopaliv a ústup od pěstování plodin v monokulturách.

(24) Ochrana životního prostředí, čistoty půdy, vody a vzduchu, flóry i fauny. Důležitost divoké přírody, lesů i luk. Ekologické nakládání s odpady, méně skladovacích hal a mrtvých betonových ploch, více zeleně. Důsledné provádění kontroly a zpřísnění postihů při znečištění půdy, vod a ovzduší.

(25) Obnova naší suverenity v rozhodovacích procesech v naší zemi. Nechceme diktát z Bruselu, ani ztrátu naší národní identity. Lisabonská smlouva je chybným krokem EU. Je nutno změnit náš přístup k EU. V krajním případě nechť náš lid zváží všechna fakta a rozhodne v referendu o svém setrvání v EU.

 

 


listopad 2017

SpravedlnostVsem.cz