Naše vize

Hodnoty které ctíme: Spravedlnost, dobré mravy, pravda, svoboda, demokracie, odvaha, bezpečí, kompetence, zodpovědnost, vzdělání, tolerance a další.

Nehodnoty které nectíme: Nespravedlnost, korupce, paskvily zákonů, exekutorská mafie, zneužití úředních postů, sledování z politických důvodů, byrokracie, strach, lež, rozkrádání a další.

Naše priority: Nejdříve vyčistěme vlastní špínu, ukončeme okrádání Čecha Čechem, zastavme zneužití úředních postů, korupci a všechny formy zastřené totality, kterými nás místní ‚demokratické‘ režimy sešněrovaly, aby nás mohly doživotně ovládat a okrádat. Vyčistíme tak i naše vědomí, získáme opět sílu, až potom můžeme ovlivnit dění v Evropě.

Naše společná vize, naše cíle pro České země:

(1) Vytvoření právního státu, který poskytne spravedlnost všem. Dle Ústavy ČR máme nárok na právní stát, využijme ho a vytvořme společnost s jasnými zákony, které budou tvořit a uplatňovat kompetentní instituce, společnost, která půjde ostatním zemím příkladem.

(2) Úprava Ústavy ČR v referendu tak, aby umožnila funkční přímou demokracii, včetně práva občana na rozhodování o zásadních otázkách formou referend a nového volebního systému do Parlamentu. Vytvoření referenční struktury, která umožní všem občanům zapojit se do tvorby nového uspořádání státu.

(3) Změna systému voleb do Sněmovny Parlamentu. ‚Jděte k volbám!‘ v systému s protekčním prahem 5% a archaickou d’Hondtovou metodou znamená totéž jako ‚prodlužte dnešní agonii bezpráví a deformace společnosti o další roky‘. Je na čase změnit systém voleb.

(4) Vytvořme prozatimní vládu z kompetentních osob a zvolme v přímých volbách prozatimní zákonodárný orgán, s mandátem na omezenou dobu. Tito lidé budou garanty provedení systémových změn směrem k demokracii a přenosu práva na občany v následujících volbách.

(5) Revize a obnovení kompetencí státních orgánů, které je v důsledku nezákonných a nespravedlivých rozhodnutí a činů ztratily. Umožněme vznik přirozené podoby kompetentní struktury společnosti. Vyřešení všech pro aparát nepohodlných a proto neřešených nespravedlností a náhrada škod obětem.

(6) Změna zákonů, těch evidentně špatných a účelově vyrobených. Lidé musí vidět ve státu a jeho zákonech své bezpečí namísto podhoubí pro bezpráví. Nové zákony musi zajistit, aby nám konečně vládla spravedlnost a dobré mravy, a to na úrovni institucí i občanů samotných.

(7) Osobní zodpovědnost a odvolatelnost všech osob ve státní správě, včetně justice a exekutorů. Každý, kdo okradl druhého či stát, nechť vrátí to co ukradl, jinak nechť si dluh odpracuje. Odměny soudců stanovme dle náročnosti a četnosti jejich případů, odměny advokátů stanovme z výsledků a nikoliv z úkonů.

(8) Vymanění společnosti, společenských regulí a práv z destruktivních mechanizmů, které zde vznikly pod bičem mocenských zájmů a chamtivosti. Zrušení soukromých exekutorů a znovu-zavedení dobrých mravů v soudní exekuci. Vzdělávání veřejnosti před pádem do smyček půjček-dluhů-exekucí.

(9) Zajištění bezpečnosti státu a jeho lidu, nalezení společného řešení pro obnovu dnes ochromené české armády a vymezení působnosti nově vzniklé národní domobrany. Ti, kteří nebudou podvádět vlastní národ, se nebudou muset bát národní domobrany, příkladem nám je Švýcarsko.

(10) Prošetření pravdivých skutečností o vlně imigrace a nám přikázaných počtů imigrantů do naší země. Ti, kteří tu už jsou, musí respektovat naše hodnoty a naše mravy, musí se přizpůsobit nám, ne my jim. Ti bez vůle se adaptovat zde nemají místo. Máme právo si rozhodnout kdo bude žít v naší zemi.

(11) Vytvoření nestranného kontrolního orgánu, kterým bylo do roku 1992 Ministerstvo kontroly. Současný institut kontroly nemá přímou zodpovědnost vůči lidu. Úřad kontroly musí být povinen řešit podněty občanů v zájmu čistého fungování společnosti, nemůže být nástrojem politických a sobeckých zájmů.

(12) Zeštíhlení a zefektivnění nakynutého státního aparátu, nechceme byrokracii zbytečně zatěžující všechny vyjma byrokratů samotných. Važme si těch, kteří pro nás tvoří hodnoty, a nechme je tvořit. Změňme strukturu EET po vzoru Slovenska na dobrovolnou, odstraňme dnešní aroganci Ministerstva financí.

(13) Prošetření kam zmizel důchodový fond s 333 miliardami korun. Obnovení důchodového fondu a zvýšení životní úrovně všem seniorům. Nechme společnost růst do zdravého organismu, který si bude vážit moudra svých stařešinů a zajistí jim plnohodnotný život.

(14) Průhlednost toku státních peněz a zakázek. Přezkoumání podezřelých transakcí minulosti. Promlčecí doby začnou běžet až od okamžiku obnovy kompetencí státního aparátu. Zaveďme transparentní hospodaření státu, včetně registru smluv státních podniků a elektronické evidence výdajů a příjmů.

(15) Vyrovnání státního dluhu, dnes ve výši přes 1.630 miliard Kč. Finanční inteligence státu, vytvořme takové podmínky, aby zisky z práce našich lidí zůstaly investovány v ČR a neodtékaly jinam. Nestaňme se zadluženou manufakturou vlastněnou a ovládanou cizími korporacemi a zájmy.

(16) Prošetření oprávněnosti církevních restitucí ‚schválenych‘ v roce 2012. Ty mají církvím vrátit státní majetek ve výši 134 miliard korun (tedy asi 13.000 Kč/osobu, např. v Polsku vrátili církvím majetek ve výši 800 Kč/osobu). Majetek zde vydávají i jiným náboženským společnostem, než kterým byl v r. 1948 zabaven.

(17) Svoboda slova a svoboda lidské mysli. Média, která filtrují informace, aby nám zakryla některé skutečnosti a deformovala naše informační pole, zde nebudou mít místo. Chceme média politicky nezávislá. Pravda vytváří sílu našeho vědomí. Odstraňme zavádějící a lživé reklamní kampaně za státní peníze.

(18) Veřejné nastavení pravidel pro ochranu soukromí občanů, jejich identity a uchovávání jejich osobních dat. Právní ochrana občana před komerční agresivitou společností finančních, telekomunikačních, energetických, apod. které dnes zneužívají přístupu k našim datům a nahrávání telefonních hovorů.

(19) Naše přírodní bohatství musí zůstat v našich rukou. Proč jsme prodali svou pitnou vodu cizincům? Zásoby strategických surovin jako je uran, lithium a jiné kovy, ropa, zemní plyn, uhlí a také lesy musí zůstat české, stejně jako výroba elektřiny a jiný strategický průmysl.

(20) Sociální spravedlnost, ten kdo pracuje, ať se má lépe než ten, kdo sedí doma na sociálních dávkách bez zájmu o práci. Přezkoumání mechanizmu pro podporu rodinám. Pomoc exekuovaným a bezdomovcům s návratem do společnosti, budujme národ spokojených občanů a ne okradených zoufalců.

(21) Přehodnocení zdravotního systému. Svoboda a zodpovědnost občana v jeho volbě očkování, léků a péče o zdraví, včetně alternativních přístupů v léčbě. Nové zákony nesmí umožnit státnímu aparátu prohlásit své odpůrce za duševně nemocné a ‚léčit‘ je v psychiatrických ‚léčebnách‘ tak jako dosud.

(22) Kvalitní školství všech stupňů, pochopení historie, zákonitostí vesmíru, rovnováhy na naší planetě, lepší fyzická kondice mládeže, výchova také v morálce, vztahu ke své vlasti, péči o zdraví a ochraně životního prostředí. Zaveďme také pracovní povinnost vězňů, ať si své dluhy i pobyt odpracují.

(23) Udržitelné a ekologicke zemědělství bez geneticky modifikovanych plodin, návrat k potravinové soběstačnosti státu pomocí původních plodin, důsledná kontrola čistoty potravin, fakta a přehodnocení energetické efektivity výroby biopaliv a pěstování plodin v monokulturách.

(24) Ochrana životního prostředí, čistoty půdy, vody a vzduchu, flóry i fauny. Důležitost divoké přírody, lesů i luk. Ekologické nakládání s odpady, méně skladovacích hal a mrtvých ploch, obnovitelné zdroje energie. Důsledné provádění kontroly a zpřísnění postihů při znečištění půdy, vod a ovzduší.

(25) Obnova naší suverenity v rozhodovacích procesech v naší zemi. Nechceme diktát z Bruselu, ani ztrátu naší národní identity, a proto změníme náš dosud submisivní přístup k EU. V případě, že se politika EU nezmění, nechť náš lid zváží všechna fakta a rozhodne v referendu o svém setrvání v EU.

V Praze, dne 20. 7. 2017

SpravedlnostVsem.cz